Bài giảng

Học phần I: Đường lối quân sự của Đảng (Mã Học phần: 24101)

Giáo trình Tập 1

Bài 1: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học

Bài 2. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và Bảo vệ Tổ quốc

Bài 3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

Bài 4. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Bài 5. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

Bài 6. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh

Bài 7. Nghệ thuật quân sự Việt Nam

Học phần 2: Công tác quốc phòng và an ninh (Mã Học phần: 24201)

Giới thiệu Học phần

Bài 1: Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ, của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

Bài 2: Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng VKCNC

Bài 3: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng

Bài 4: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

Bài 5: Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

Bài 6: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Bài 7: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Bài 8: Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Học phần 3: Quân sự chung và kỹ thuật bắn súng Tiểu liên AK (Mã Học phần 24301)

Giáo trình tập 2

Bài 1: Giới thiệu một số loại súng Bộ binh

Bài 3: Sử dụng bản đồ quân sự

Bài 4: Thuốc nổ

Bài 5: Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn

Bài 6: Lý thuyết bắn súng và nguyên tắc chiến thuật từng người trong chiến đáu tiến công, phòng ngự