Bài giảng

Học phần I: Đường lối quân sự của Đảng (Mã Học phần: 24101)

Giới thiệu về học phần 1

Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh tập 1

Bài 2. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và Bảo vệ Tổ quốc

Bài 3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

Bài 4. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Bài 5. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

Bài 6. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh

Bài 7. Nghệ thuật quân sự Việt Nam

Học phần 2: Công tác quốc phòng - an ninh (Mã Học phần: 24201)

 Giới thiệu Học phần 2

Bài 1: Phòng chống chiến lược” diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

Bài 2: Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao

Bài 3: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng

Bài 4: Xây dựng và bảo về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

Bài 5: Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

Bài 6: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an ninh trật tự

Bài 7: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Bài 8: Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Học phần 3: Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng AK (Mã Học phần 24301)

Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh tập 2

Bài 1: Giới thiệu một số loại súng Bộ binh

Bài 3: Sử dụng bản đồ quân sự

Bài 4: Thuốc nổ

Bài 5: Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn

Kiểm tra điều kiện