Bài giảng

Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam (Mã Học phần: 24103)

Bài 1: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học

Bài 2. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và Bảo vệ Tổ quốc

Bài 3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

Bài 4. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Bài 5. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

Bài 6. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh

Bài 7. Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam

Bài 8: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

Bài 9: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng

Bài 10: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bài 11: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Học phần 2: Công tác quốc phòng và an ninh (Mã Học phần: 24102)

Giới thiệu Học phần

Bài 1: Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ, của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

Bài 2: Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

Bài 3: Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Bài 4: Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Bài 5: Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác

Bài 6: An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng

Bài 7: An ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

Bài 7: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Học phần 3: Quân sự chung (Mã Học phần 24203)

Bài 1: Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần

Bài 2: Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại

Bài 3: Hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội

Bài 4: Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự

Bài 5: Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao

Bài 6: Điều lệnh đội ngũ từng người có súng

Bài 7: Điều lệnh đội ngũ đơn vị

Bài 8: Ba môn quân sự phối hợp

Học phần IV: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật (Mã Học phần 24204)

Bài 1: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

Bài 2: Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1

Bài 3: Từng người trong chiến đấu tiến công

Bài 4: Từng người trong chiến đấu phòng ngự

Bài 5: Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới)