Giới Thiệu Chung

Giới Thiệu Tổng Quát

Sứ mệnh:

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng là Cơ sở giáo dục có nhiệm vụ giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên và đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh, phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

 Tầm nhìn: