Giới Thiệu Tổng Quát

Sứ mệnh:Trung tâm Giáo dục Quốc phòng là Cơ sở giáo dục có nhiệm vụ giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên và đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh, phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Tầm nhìn:Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới căn bản nội dung, phương pháp giáo dục và đào tạo, hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng – an ninh, đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh có chất lượng cao. Phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy về giáo dục quốc phòng an ninh trong cả nước.   
Phân loại: